Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Drink-It Software Oü

Ahtri tn 21

Kesklinna linnaosa

10151 Tallinna

Viro

info@laihdutusopas.com

2. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus

– asiakassuhteen luominen, hoitaminen ja ylläpito
– Drink-It software Oü:n tarjoamien tuotteiden ja palvelujen markkinointi, myynti, hallinta ja toteutus
– asiakaskirjeiden, markkinointiviestien ja tiedotteiden lähettäminen
– mielipide-, markkina- ja muut tutkimukset
– tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

4. Rekisterin tietosisältö

– henkilötiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli ja ikä
– markkinointiluvat- ja kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (internetissä, sähköpostitse tai muulla tavalla)

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Drink-It Software Oü:n yhteistyökumppaneille suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostilla kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot on tallennettu sähköisesti. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).